Napredni kurs

Namena kursa

Napredni kurs iz računovodstva je namenjen polaznicima koji su završili osnovni kurs. Kurs se sastoji iz finansijskog i računovodstvenog dela.

Finansijski deo obuhvata izradu biznis plana. Biznis plan je predstavljen u svim svojim segmentima (od informacija o firmi koja izrađuje biznis plan, preko predmeta biznis plana sa raznim vrstama analiza do konačne ocene projekta uz zahtev za podnošenje kredita). Poseban akcenat je stavljen na objašnjavanje ekonomskih kategorija koje se koriste pri izradi biznis plana. Takođe su objašnjeni računski postupci u finansijskoj analizi.Nakon izučavanja materije polaznici kursa će biti u stanju da samostalno izrade biznis plan za svoje potrebe.

Računovodstveni deo obuhvata sledeće celine:

• Trgovina (uvoz, izvoz, komision, konsignacija)

Konsolidovani bilans (zbirni bilans stanja i uspeha matičnog i zavisnog pravnog lica). Svedoci smo sve češće pojave osnivanja pravnih lica od strane drugih pravnih lica. Po zakonskim propisima ova pravna lica predstavljaju celinu koja je dužna da izrađuje konsolidovani bilans tj. bilans celine.

Klasa 9 (predstavlja dopunu osnovnog kursa u delu u kojem se objašnjava alokacija troškova na mesta troškova i prikaz prodaje proizvoda preko prodavnice proizvođača).

Specifične promene koje se mogu pojaviti u poslovanju preduzeća (revalorizacija osnovnih sredstava, lizing, srazmerni odbitak poreza...).

Trajanje kursa

Kurs traje 24 školska časa. Nastava se odvija jednom nedeljno po šest časova tako da kurs traje četiri nedelje.

Mesto održavanja kursa

Kurs se održava u gradovima u kojima se skupi dovoljan broj polaznika. Nastava se izvodi u prostorijama sa obezbeđenim uslovima za rad (škole, privredna komora...).

Način izvođenja nastave

Predavač  prvo objasni osnovne pojmove karakteristične za odgovarajuću materiju. Nakon toga se pristupa rešavanju konkretnih zadataka iz prakse. Zadaci se rešavaju uz aktivno učešće polaznika.

Šta polaznici kursa dobijaju na kursu

Literaturu (skripta „Biznis plan-finansijske analize“ i skripta „Računovodstvo-zbirka zadataka II“)

Sertifikat

Cena kursa

Cena kursa za školsku 2022/23 godinu iznosi 15.000 dinara.

Način plaćanja

Plaćanje se može vršiti u ratama. Prva rata iznosi 7.000 din. i plaća se na prvom predavanju dok druga iznosi 8.000 din. i plaća se na trećem predavanju. Plaćanje se može vršiti gotovinski ili na tekući račun Agencije.